Sjølv om det har vore stillstand på denne bloggen i ei tid, så rullar prosjektet framleis vidare. Så langt har eg konsentrert meg om å registrere utvandrarar frå Dalsfjorden. Talet på emigrantar herifrå har no kome opp i over 210 personar. Dei aller fleste er registrert med utreiseår, reisemål m.m..

Kvar enkelt utvandrar er ein del av ein heilskap. Det vert arbeidd vidare med å skaffe seg ei endå betre oversikt over utvandringa frå dette området. Statistikk er ein viktig del av dette: Kva for område var det dei fleste reiste til? Kva periode reiste dei fleste ut? Kva aldersgruppe høyrde dei til? Kva gjorde dei på der borte? Reiste dei åleine eller for dei i lag med andre? Kor stor prosentdel drog attende til Norge? Dette er berre nokre av dei spørsmåla ein vil prøve å få svar på.

Statistikk kan gje oss svar på ein heil del. Men viktig og interessant er også historiene til kvar einskild. Planen er difor å oppsøkje folk som kjenner til historier om emigrantane frå Dalsfjorden.

Redaksjonen vil vere takksam om det er nokon som tek kontakt. Enten det er med bilder, muntlege forteljingar, brev eller andre dokument.