Kronologisk oversikt over utvandrarar frå Dalsfjord, bygdevis.

Kva er ein dalsfjording og kva er ein utvandrar?

I denne artikkelen er ein dalsfjording ein person som har budd minst eit halvt år i Dalsfjorden. Til Dalsfjorden reknar eg i denne samanheng dei bygdene som i Busetnadsoga for Volda er rekna til Dalsfjorden: Velsvika, Ulvestadbygda, Innselsetbygda, Indre Dalsfjord og Dalsbygda.

Ein utvandrar er ein person som har budd minst eit halvt år i eit anna land. Men førebels er det kun utvandring til land utanfor Europa som er teke med i denne oversikta.

Tidsperioden  har eg eg avgrensa fram til  ca 1960. Bakover i tid er det ikkje tidsavgrensa. Men det er ikkje funne dokumentert utvandring før ca 1880. Nokre få har kanskje reist noko før.

 X = Heimvende

Velsvika

Torkjel Johannes Sivertsen f. 1838, Sivertgarden, Koppen, til Amerika 1885.

Kristoffer Laurits Larson, f. 1871, Sivertgarden, Koppen, til California 1891 el. 1893. San Francisco, Cal.

Sivert Martinus E. Koppen, f.1870, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 2.6.1892. Bohnsack Township, Traill, N.Dak.

Kristoffer Johannes Olsen f. 1870,  Hauane, Velsvika. Til USA 1887,1890 el 1896. Oakland, Cal.

Johannes Koppen(John Eliasen), f. 1876, Eliasgarden, Koppen, første gong 1900, 1902. San Francisco, + Oakland, Cal.

Peder Koppen (Eliasen), f. 1881, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 15.10.1902. San Fracisco

Elisa Marie (Lisa Koppen), f. 1883, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 15.10.1902. Utah.

Gustav A. P. Høystøyl, f. 1881, Høystøylen, frå Ålesund 15.10.1902. til California. X.

Lars Matias , f. 1882, Sivertgarden Koppen, Velsvika, Uviss reisedato. Stip. 1902. Død i Amerika

Kristoffer Laurits [Ottarson], f. 1882, Ottagarden, Velsvika. Uviss reisedato. Stip. 1902. Amerika.

Matias Johannes O. Velsvik, f. 1878, Hauane, Velsvika, frå Ålesund 26.5.1903. New York. X.

Rasmus Johannes Velsvik, f. 1887, Sjurgarden, Velsvika, frå Kristiania 24.9.1903. Michigan, + Sioux Falls, Minehaha, S.Dakota. Gravlagd: San Diego Cal.

Paul Andreas Sigvald R. Velsvik, f. 1882, Rasmusgarden Velsvika, frå Ålesund 30.3.1905. San Francisco, Cal.

Elias Eliass. Koppen, f 1868, Eliasgarden, Koppen, frå Kristiania 6.4.1905. X. California.

Marte Lovise (Marte Eliasen) f. 1885, Eliasgarden, Koppen, frå Kr.ania 6.4.1905. San Fracisco, California.

Sivert Johannes Larsen Koppen, f. 1866, Sivertgarden, Koppen, til USA 1905, 1912, 1924. San Francisco, Cal. + Prince Rupert B.C..  X.

Peder Gustav [Ottarson] Velsvik, f. 1890, Ottagarden Velsvik, frå Ålesund 18.3.1909. New York. X.

Rasmus Kristoffer Koppen, f. 1891, Sivertgarden, Koppen, frå Ålesund 18.3.1909. New York.

Lars Olai, f. 1889, Sivertgarden Koppen, Velsvika, frå Ålesund  31.3.1910. California. X.

Sjur Gustav Velsvik f. 1884, frå Sjurgarden, Velsvika, frå Ålesund 29.4.1911. Seattle, Wash. X.

Ole Kristoffer Velsvik, f. 1904, Hauane, Velsvika, frå Ålesund 14. februar 1923. Seattle, Wash.

Per (Pete) Sundnes f. 1906, Sundnesgarden, Velsvik, frå Ålesund 16.2.1923. Seattle, Wash.

Einar M. E. Koppen f. 1903, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 12.3.1923. X. Bellingham, Washington

Jakob M. A. E. Koppen, f. 1898, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 12.3.1923. Bellingham, Wash.

Mathias K. E. Koppen, f. 1900, Eliasgarden, Koppen, frå Ålesund 17.1.1924. Bellingham, Wash. X.

24 utvandra, 8 heimvende

Det vi seie at om lag 33 % drog heim

Område velsvikingane kom til:

Her er det gjort eit overslag over område utvandrarane frå Velsvika er registrerte i. Nokre personar er registrerte fleire stader. Difor er summen av områda dei kom til større en talet på utvandrarar. Teljinga er gjort med bakgrunn i kjeldematerialet. Kjeldematerialet fangar ikkje alltid opp alle stader kvar enkelt utvandrar har vore i og kan difor ikkje seiast å vere fullstendig.  Men denne oversikta gir oss eit godt innblikk over kva område som var mest aktuelle for utvandrarar frå bygdene i Dalsfjorden. Det bør kanskje også lagast ei liste der kvar einskild utvandrar er oppført med den plassen han endeleg slo seg ned.

6 registrerte i San Francisco, California

3 registrerte i Seattle, Washington

3 Bellingham, Washington

3 New York, NY

2 Oakland, California

1 Traill, Nord Dakota

1 Sioux Falls Sør Dakota

1 San Diego, California

1 Prince Rupert British Colombia

Amerika 3

Utah 1

California 3

Michigan 1

Dei tre sistmnemnde er ikkje opplyst nærare bestemt reisemål enn land og stat

Dersom ein set opp ei oversikt over kva statar dei frå Velsvika kom til så vert oversikta sjåande slik ut:

California 12

Washington 6

New York 3

Nord Dakota 1

Utah 1

Michigan 1

Sør Dakota 1

British Colombia, Canada 1

Amerika, land og stat ukjent 3

Av desse tala kan ein tolke at mange frå Velsvika drog til California. Men også Washington. Dei fleste til Vestkysten  altså. Men me ser at også New York er representert.  Merkverdig er det også at ein ikkje finn dei i Minnesota som var så viktig for ulvestadbygdingane. Canada var heller ikkje eit viktig reisemål for dei frå Velsvika.

Ulvestadbygda

Hans Martinus Thorvik, f. 1843, Sivertgarden Torvika, frå Bergen 20.4.1880. Stoughton, Wisconsin

Jørgine S. Andersd. g. Thorwick, f. 1843, Pergarden, Sætre, frå Bergen 20.4.1880. Stougton, Wisconsin

Mette Karine Nilsd., f. 1840, Nilsgarden, Sætre, estimert utv. 1880. Ukjent stad

Anders B. Pedersen Ulvestad, f. 1864, Krikane, Ulvestad frå Norge omkr. 1880 (1884?). Milwaukee, Wisconsin.

Martinus Stigen f. 1850, til Stigen, Ulvb. 1852, Frå Å. 14.7.1882. Marburg, Port Shepstone, Sør-Afrika.

Ole Anderss. Gift Vinjevold, f. 1847, til Stigen, Ulvestadbygda 1852. Frå Å. 14.7.1882. Marburg P.S., Sør-Afrika.

Peder Andreas Ulvestad, f. 1866, Krikane, frå Bergen 7.5.1886. Milwaukee, Wisc..

Arne Elias Ulvestad, f. 1870, Krikane, frå Bergen 22.3.1888. Ukjent stad. X

Martin Ulvestad, f. 1865, Sammelgarden, frå Norge 1888. Minneapolis, Minn., +Oregon, + Seattle, Wash..

Sivert Olai Ulvestad, f. 1868, Persgarden, Ulvestad, frå Bergen 20.4.1888. Minnesota +Tacoma, Wash.

Hans P. Rasmuss. Feden, f. 1865, Rasmusg., Feta (Lauvstad), frå Bergen 20.4.1888. X.

Ananias M. P. Jonss. Ulvestadnakk, f. 1866,  Johannesg., Nakken, frå Bergen 26.6.1888. Minnesota.

Sivert J. Johanness. Rafteseth, f. 1850, frå Johannesg., Nakken, frå Bergen 26.6.1888. New Solum, Marshall, Minnesota.

Ole P. Rasmuss. Feden, f. 1870, Rasmusg, Feta (Lauvstad), frå Ålesund 5.3.1891. Norman, Minnesota, Juneau, Alaska.

Paul Matias Ulvestad, f. 1872, Krikane, frå Ålesund 26.3.1891. Wiconsin. X.

Enok O. Ulvestad, f. 1874, Krikane, frå Ålesund 26.3.1891. Minneapolis, + Seattle.

Johannes T. (John) Robertson, f. 1873, Rasmusg., Feta, frå Ålesund 2.6.1892. Perley, Minnesota, + Fargo, N. Dakota eller Minnesota, + Los Angeles California

Gustav M. Jonss. Nakken, f. 1870, Johannesg., Nakken, frå Ålesund 2.6.1892. New Solum, Marshall, Minnesota.

Søren. E. Anderss. Sætreås, f. 1870, Pålgarden, Sætreåsen, frå Ålesund 2.6.1892. Clay, Minnesota + Portland, Oregon. X.

Peder Olai B. Ulvestadhaug, f.1861, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Plummer, Minnesota.

Ole B. A. B. Ulvestadhaug, f. 1865, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Duluth, Minnesota

Theodora Ulvestadhaug, f. 1865, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Minnesota

Oline Marta Haugen, f. 1891, Larsgarden, Haugen, frå Ålesund 1.8.1892. Minnesota.

Peder A. P. Ulvestad, f. 1871, Sammelgarden, frå Norge 1894. Minot, N. Dakota

Sivert K. Rasmuss. Feden, f. 1877, Ramusg, Feta, frå Norge 1895. Tacoma + Auburn Washington + Oregon + Valley, King, Washington

Oline Andrine  Sivertsd. g. Sandnes, f. 1874, Holå, Løndalen, frå Bergen 28.5.1898. Barnes, N. Dakota.

Jakob K. P. Ulvestad, f. 1880, Nylænde, Ulvestad, frå Ålesund 1.2.1900. Alaska + Stewart B.C.

Lars S. Feden, f. 1880, Sivergarden, Feta (Lauvstad), frå Ålesund 1.2.1900. Lee Township, Norman County, Minnesota + Hendrum, Norman, Minn. + Dodson, Chouteau, Montana + Sandpoint City, Bonner, Idaho + Seattle Washington + Spokane, Washington + død i Los Angeles.

Jakob M. Sivertss. Løndal, f. 1875, Holå,  Løndalen, frå Ålesund 1.2.1900. Minnesota + Litchville, Barnes, N. Dakota + Seattle, Washington.

Elling B. E. Ulvestad, f. 1876, Hansgarden,  Ulvestad frå Ålesund 18.4.1900. Lee, Norman, Minnesota + død i Garden Bay B.C.

Ole J. A. Ulvestad (John Thorwick), f. 1879, Krikane, til USA 1901. Milwaukee, Wisconsin.

Rasmus J. Sivertss. Løndal, f. 1881, Holå, Løndalen + Rasmusg. Espen., frå Norge 1902. La Moure, N. Dakota. X.

Anders Johannes Nakken, f. 1882, Johannesg. Nakken, frå Ålesund 1.5.1902. Minnesota.

Elling L. Anderss. Sæterås, f. 1876, Pålgarden, Sætreåsen, frå  Ålesund 19.5.1903. Minnesota, +Gladstone,La MoureN. Dakota.

Hans M. Ulvestad, f. 1881, Jonsgarden, Ulvestad frå Ålesund 19.5.1903. Dakota

Ole M. E. Ulvestad, 1884, Hansgarden,Ulvestad til Amerika 1904. Sitka, Alaska.+ Død Prince Rupert B.C.,Canada.

Elling J. M. A. Skaret, f. 1882, Skaret, frå Ålesund 18.2.1904. Minnesota + La Moure, North Dakota + Endiang, Hanna, southeastern Alberta. + West Seattles Olympic heights neighborhood

Marta S. Sivertsd. Løndal, f. 1884, Holå, Løndalen + Hånes, Rovde, frå Norge 1904. X. Litchville, N. Dakota.

Ragnhild Marta Knutsd., f. 1855, Nilsgarden, Sætre + Bergen, frå Bergen 18.7.1904. Blair, Wisconsin + Duluth, St Louis, Minnesota

Lars K. B. Larsen Grøthol, f. 1881, Grøtholen, Sætreåsen, frå Ålesund 15.2.1906. Minnesot. X.

Hans Andreas Pedersen Ulvestad, Nylænde, frå Ålesund 14.3.1907. Minnesota. Alice Arms B.C.

Elias M. Nilcolais.  Molvik, f. 1888, Molvikgarden, Sætre, frå Ålesund 14.3.1907. Minnesota. + Prince Rupert BC. + Vancouver BC. Tacoma + Seattle + Skagit , Washington USA.

Ragnvald B. N. Molvik, f. 1890, Molvikg. Sætre, frå Ålesund 23.4.1909. Minnesota, + Alberta, Can.

Martinus B. J. Haugen, f. 1887, Johangarden, Haugen, frå Ålesund 23.4. 1909. Minnesota. X.

Anders Martinus Torvik, f. 1875, Sivertgarden, Torvika, frå Å. 12.3.1910. Seattle.

Knut Johannes Olai P. Haugen, Pettergarden, Haugen , frå Ålesund 23.4.1910. Minnesota. X.

Ole S. Peders. Sætre, f. 1891, Pergarden, Sætre, frå Ålesund 23.4.1910. Deluth, Minnesota.

Knut Pedersen Sætre, f. 1898, Pergarden, Sætre, estimert utv. 1920 (før 1923). Philadelpia, + Brooklyn New York + segla på sjøane.

Mathias Thorss. Fløtre, f. 1895, Breim, seinare Bøen, Espenakken, frå Bergen 1.9.1921. Peterburg, Nebraska. X.

Ragnvald Sivertsen Kvangarsnes, f. 1900, Sivertg. Kvanngardsn., frå Ålesund 12.5.1923. Tacoma, + Everett, Washington.

Elias K. P. Ulvestad, f. 1905, Persgarden, Ulvestad, frå Ålesund 12.5.1923. Tacoma, Washington

Ole E. L. Jakobss. Telset, f. 1883, Olagarden, Telset, frå Å. 19.1.1924. Canada.  X.

Nils M. Larss. Sætre, f. 1900, Nilsgarden, Sætre, frå Ålesund 19.1.1924. Canada + Tacoma, Washington. X.

Sivert O. Rasmuss. Sætre, f. 1907, Nyheim, Sætre, frå Ålesund 21.1.1925. Duluth, Minnesota.

Reidar Rasmuss. Skalde, f. 1908, Tue, Vanylven, seinare Bøen, frå Bergen 7.3.1925. Tampico, Montana. X.

Arthur Ulvestad, f. 1897, Krikane, frå Bergen 25.3.1925. Milwaukee, Wisconsin.

Klaus J. Jakobss. Telset,  f. 1896, Olagarden, Telset, frå Å. 22.5.1925. Prince Rupert, BC. 

Anders J. Pauls. Sæterås, f. 1901, Pålgarden, Sætreåsen, frå Ålesund 8.4.1926. La Moure N.D, +Portland, Oregon, + Seattle Wash., X.

Johannes O. J. Sætre, f. 1900, Knuteg., Sætre, frå Bergen 7.5.1926. La Moure N. Dak., +Seattle, Wash., + Platinum, Alaska.X.

Einar K. Telset, f. 1900, Olagarden, Telset, frå Ålesund 11.5.1929. Prince Rupert, + død New Westminister.

Jenny Sivertsd. g. Hetland, f. 1903, Sivertg. Kvangardsn., frå Oslo 13.6.1930. Coronack, Saskat., + Chilliwack B.C

Knut Leiv Ulvestad f. 1919, Jogarden,  Ulvestad sjømann, estimert frå Norge 1939?. Washington.

Sigurd B. Hanss. Velsvik, f. 1907, Torsheim, Torvika, Ulvb., frå Norge 1940. Krig. Durban + USA, X.

Ola I. H. Velsvik f. 1917, Torsheim Torvika, frå Norge 1940. Krig. Cape Town, SA + New York. X.

Bjørn Sætre, Montana ?

Kvar drog ulvestadbygdingane?

Oversikt over statar dei er registrerte i, fordeler seg slik:

Minnesota 25

Washington 17

Wisconsin 8

Nord Dakota 8

Alaska 4

Oregon 4

California 2

Idaho 1

British Colombia, Canada 10.

Natal, Sør-Afrika 2

Stader innanfor statane med  4 registreringar og meir

Milwaukee, Wisc. 4

Duluth, Minne 4

Tacoma, Wash. 6

Seattle, Wash. 6

64 el 65 personar?

17 heimvende for godt

Det vil seie om lag 26,5 % kom heim til Norge.

Dravlausbygda

Paul Severin [Nilson Lillebø], f. 1849, Steffagarden, Dravlb. Estimert utv. 1870 ? Australia, New Zealand og Amerika.

Erik A. K. Reite, f. 1846, Ytstereitane, Dravlb., seinare Vanylven, frå Bergen 15.5.1880. Benson, Minnesota.

Jon M. P. Lillebø, f. 1845, Ellingegarden, Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg, Port Shepstone, Kwa Zulu Natal

Kanutte P. A. Lillebø, f. 1844, Perg. In. Dale, seinare Elling., Dravlb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, Kwa Zulu Natal, Sør-Afrika

Peder A. O. Lillebø, f. 1869, Elling. Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Durban Kwa Zulu Natal + d. Rhodesia.

Anna P. Lillebø g. Sarsons, f. 1871, Elling., Dravlb, frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Rhodesia

Pernille M. Lillebø g. Boyd, f. 1874, Ellingg., Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg, S-A + Rhodesia.

Andreas J. M. Lillebø, f. 1878, Ellingg., Dravlb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg, Port Shepstone, Sør-Afrika

Nikoline M. P. Løndahl, f.1862, Ø. Lønd, Folkest. + Garden, Dravlb. , frå Åls. 14.7.1882. Marburg + Pietermaritzburg, Kwa Zulu Natal.

Peder J. K. Drabløsreite, f. 1863, Midtreitane, Dravlb., Til Xania 1882, Estimert utv. 1885. Amerika

Ole K. K. Drabløsreite, f. 1865, Midtreitane, Dravlb., frå Bergen 6.5.1887. Amerika. Kanskje San Francisco.

Johanne L. Larsd. f. 1849, Garden, Ind. Dravl., frå Bergen 10.6.1887. Amerika. Kanskje Minnesota.

Rasmus Eliass. Lid, f. 1865, Lida, Ind. Dravl., frå Norge 1882 el. 1888. Perley, + Clay, Minnesota

Daniel O. P. Lyngnæs, f. 1868, Hansg. Lyngn., Dravlb., frå Ålesund 5.3.1891. Minnesota

Jon K. Myhre, f. 1869, Myra, Ind. Dravl., frå Ålesund 2.6.1892. Perley, + Norman, Minnesota.

Ananias O. Sivertss, f. 1867, Myra, Ind. Dravl., frå Ålesund 13.4.1893. Minnesota. X

Daniel O. Larsen Næs, f. 1867, Søvika, seinare Sjurg., Vika, frå Åles. 13.4.1893. Minnesota X.

Rasmus A. Larss., f. 1873, Lyngstad, Lyngn.+ Hauane, Dravlb., frå Å. 13.4.1893. Minnesota + Nord Dakota. X.

Andreas Martinus Skrubbenes, f. 1857, Skrubbeneset, Dravlb., frå Bergen 12.9.1898. Carbonado, Wahington + Montana. X.

Nils K. Steffensen, f. 1869, Steffag. og Elling, Dravlb., frå Åles. 21.6.1900. X. Boston, Mass. + Portland, Oregon, + Chicago, Illinois.

Ole A. Pedersen, f. 1873, Hansg. Lyngn., Dravlb., estimert utv. ca 1900. Amerika + d. Frankrike

Elias M. Drabløslid, f. 1881, Lida, Ind. Dravl., frå Ålesund 6.3.1901. Minnesota

Elias A. Sivertsen, f. 1877, Plassen, Lisjeb., Dravlb., frå Ålesund 14.3.1901. Canada. D. Victoria, B.C, Canada

Oline Marta Drabløs g. Anderson, f. 1875, Nygjerde, Ind. Dravl., frå Norge 1901. Eureka, California + Seattle, King, Washington.

Torbjørn Olai Eliass. Nesheim, f. 1882, Skrubbeneset, Dravlb., frå Ålesund 20.6.1901. Carbonado, Washington, + Stewart B.C + Port Alberni. X.

Sivert O. S. Lillebø, f. 1873, Steffag. og Bakken, Dravlb., frå Norge ca. 1902. Portland Oregon, + San Francisco, California. X.

Sjur Jakobs. Indre-Dravlaus, f. 1883, Garden, Dravlb, frå Norge 1902. Amerika, Canada. 

Knut J. K. (Charly) Reite, f. 1883, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 24.2.1904. California og Brtish Colombia.

Paul S. Lillebø, f. 1882, Steffag., Dravlb og Skjervheim, Vanylven, frå Åles. 24.2.1904. California. Seattle kanskje. X.

Jakob S. E. Lillebø, f. 1885, Ellingg. Dravlb., frå Ålesund 17.3.1904. Visconsin, Illinois  og Minnesota. X.

Peder K. O. (Pit) Drabløslid, f. 1885, Lida, Ind. Dravl., frå Ålesund 18.2.1904 el. 19.4.1912. Canada, + Califonia, + Mexico.  X.

Ole M.O. Drabløs, f. 1886, Olag., Yt. Dravl., frå Ålesund 21.3.1906. Carbonado, Washington, + Prince Rupert B.C. X.

Ole J. Drabløs, f. 1885, Hansgarden, Yt.Drav., frå Ålesund 21.3.1906. Eureka, California + Prince Rupert B.C. X.  

Peder J. K. Reite, f. 1886, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 21.3.1906. Eureka, California, Prince Rupert B.C., Port Alberni. X.

Gurine P. Sivertsd. Lillebø, Plassen, Lisjeb., Dravlb., frå Bergen 1.5.1906. Revelstoke + Kamloops, B.C.

Rasmus K. J. Drabløs, f. 1884, Hansgarden, Yt.Drav., frå Ålesund 11.4.1907. Eureka, California, + Portland Oregon, + Gresham, Multnomah, Washignton

Lars P. Anders. Lillebø, f. 1887, Lyngn.+ Bugen +Eliasg, Rossv., frå Åles.18.3.1909. Seattle, Washington. X.

Johannes A. R. Reite, f. 1890, Instereitane, Dravlb., frå Norge mars 1909. Seattle, Washington, Kanskje Prince Rupert. X.

Knut S. A. Sivertsen, Plassen, Lisjeb., Dravlb., frå Åles. 12.3.1910. Revelstoke, B.C., Canada.

Knut B. S. Hjelle, f. 1889, Løvikneset + Larsg., Løvika, frå Ålesund 12.3.1910. Blackfoot, Idaho. X.

Ingvald O. Drabløs, f. 1892, Nygjerde, Ind. Dravl., frå Ålesund 12.3.1910. Seattle, Washington X.

Sivert E. A. R. Reite, f. 1887, Instereitane, Dravlb., frå Ålesund 12.3.1910. Seattle, Washington, + Port Alberni B.C., Canada. X.

Samund Hanss. Lyngnes, f. 1889, Hansg., Lyngn., Dravlb., frå Åles. 12.3.1910. Eureka, California. X.

Hans J. E. Lyngnes, f. 1890, Sjureg., Straume + Eliasg., Lyngnes, frå Åles. 12.3.1910. Eureka, Claifornia. X.

Peder J. L. Løvik, f. 1890, Larsg., Løvika, frå Åles. 12.3.1910. Eureka, California. X.

Rasmus Elias Lillebø, f.1895, Steffag., Dravlb., frå Åles. 24.4.1911.  Seattle, California.

Petrine J. J. Drabløs, f. 1877, g. Jellestad, Garden, Dravlb., frå Ålesund 8.3.1913.Minnesota + Truleg Elm Tree, Nord Dakota.

Anders M. K. Drabløs, f. 1906, Andersg., Yt. Dravl., frå Ålesund 13.9.1922. New York.

Johan H. R. Drabløs, f. 1900, Hansg., Yt. Dravl., frå Ålesund 12.3.1923. Portland, Oregon.

Sverre J. R. Lillebø, f. 1899, Steffag., Dravlb., frå Ålesund 11.8.1923 Pagwa River. X.

Jakob T. Garen (Drabløs), f. 1901, Garden, Dravlb., frå Ålesund 19.1.1924. Port Alberni, B.C., Canada.

Rasmus Løvik, f. 1897, Petterg. Løvika, frå Ålesund 19.1.1924. Port Alberni, + Vancouver, B.C.

Peder N. R. Drabløs, f.1898, Hansg., Yt. Dravl., frå Ålesund 23.2.1924. Prince Rupert B.C., Canada.

Lars A. O. Drabløs, f. 1896, Tunheim og Solbakken, Yt. Dravl., frå Ålesund 23.2.1924. Canada. X.

Norvald Sigurd Rødseth, f. 1903, Budde ei stund på Plassen Dravlauslisjebøen frå Trondheim 11.9.1924. Canada.

Ingeborg A. K. Drabløs g. Olsen, f. 1880, Garden, Dravlb., frå Ålesund 11.9.1925. Mc Kenzie, Nord Dakota.

Ole K. K. Reite, f. 1893, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 28.6.1926. Prince Rupert, B.C. Canada. X.

Knut E. E. Reite, f. 1908, Ytstereitane, Dravlb., frå Ålesund 9.10.1926. Prince Ruper B.C.

Johan S. Hanss. Lyngnes, f. 1904, Hansg. Lyngn., Dravlb., frå Ålesund 23.2.1927. Prince Rupert, +North Vancouver, B.C., Canada.

Olaug M. A. Myren g. Lillebø, f. 1903, Myra + Steffag., Dravb., frå Norge 1932. Pagwa, Ontario, Canada.  X.

Sivert J. Raudøy, f. 1903, Ørsta, + Solstad, Lisjeb., Dravlb., frå Norge ca. 1935. Canada.

Sverre Reite, f. 1926, Ellingg., Dravlb., frå Oslo 1949.  White Horse, Yukon, + Vancouver B.C.

Alv P. P. Reite, f. 1927, Ellingg., Dravlb., frå Oslo 1949. B.C. og Alaska, Canada. X.

Elling Nils Reite, f. 1922, Ellingg., Dravlb., frå Oslo  18.4.1950. Port Alberni og Ucluelet, Vancouver Island, B.C., Canada.

Jorunn Bø g. Reite, f. 1926, Breim, Gloppen, teneste i Breivika, Dravb., frå Oslo 18.4.1950. Port Alberni og Ucluelet, Vancouver Island, B.C., Canada.

Anna S. J. E. Lillebø g. Reite, f. 1887, Ellingg., Dravlb, frå Oslo 7.11.1950. X. Port Alberni B.C. X

Petra Elisa Drabløs, f.22.10.1915, Olag., Yt. Dravl., frå Bergen 8.10.1956. Chicago, Illinois. X.

Aasta E. Lillebø, f. 1935, Pagwa River + Steffag. , Dravlb., frå Norge ????

68 emigrantar

28 heimvende

Om lag 41 % vende heim til Norge. Det er ein stor del samanlikna med dei andre bygdene.

Utvandringa frå Dravlausbygda fordelt på statar dei reiste til

British Colombia, Canada 26

Canada elles 5

Ontario, Canada 3

California, USA 13

Minnesota 12

Washington 11

Oregon 4

Nord Dakota 3

Natal, Sør-Afrika 7

Rhodesia 4

Alaska 2

Illinois 2

Montana 1

Massachusetts 1

Wisconsin 1

Idaho 1

New York 1

Mexico 1

Australia

New Zealand

Stader i dei ulike statane som er registrerte flest gonger (registreringar over 3)

Eureka, California 8

Seattle, Washington 7

Port Alberni, British Colombia 7

Prince Rupert, BC  7

Portland, Oregon 4

Carbonado, Washington 3

Vancouver, B.C. 3

Marburg, Port Shepstone, Sør-Afrika 7

Bulawayo, Rhodesia 3

Særpreget ved utvandringa frå Dravlausbygda er den store delen som drog  til British Columbia i Canada. Me kan seie at dette for ein stor del handlar om vestkysten av Canada og USA. Dravlausbygda hadde med andre ord 3 gongar så mange registreringar til B.C. som Ulvestadbygda. 26 mot 9. Ulvestadbygda hadde til gjengjeld dobbelt så mange registreringar  til Minnesota. 25 mot 12. Ulvestadbygda hadde 17 til Washington. Dravlausbygda 11. Ulvestadbygda hadde 2 registringar i California medan Dravlausbygda hadde 13.

Men utvandringa til Marburg, Natal i Sør-Afrika er også noko å merke seg frå Dravlausbygda. Det er hovudsakleg 1 familie som er årsak til det. Familien Lillebø som drog i 1882. Dei utgjer om lag 10 % av utvandrarane frå Dravlausbygda. Interessant også at nokre av dei drog til det som heitte Rhodesia i dagens Zimbabwe.

Familien Lillebø var også den einaste heile familien med born som utvandra frå Dravlausbygda. Det må likevel nemnast at Erik Reite frå Ytste Reite også utvandra med heile familien. Men kona og borna budde ikkje her.

Innselsetbygda

Jørgen N. L. [Aksnessæter], f. 1864, Aksnessætra (Øygarden), estimert utvandra 1890. Amerika

Peder E. [Olsen Innselset], f. 1873, Monsg., Innselset, estimert utvandra 1895. Johannesburg, Sør-Afrika

Sigurd K. R. Fløtre, f. 1888, Aksnessætra (Øygarden), frå Åles. 29.4.1909. Nebraska, USA + Vancouver, Canada. X.

Karen R. Fløtre g. Larsen, f. 1892, Aksnessætra (Øygarden), frå Åles. 8.11.1909. Wyoming, + kanskje Montana.

Samund O. J. Aksnes, f. 1890, Johangarden, Aksneset, frå Ålesund 23.4.1910. Chauvin, Alberta, Canada

Peder J. J. Velsvik, f. 1900, Monsgarden, Innselset, frå Åles. 30.11.1923. Tacoma; Washington + Yellowstone, Wyoming

Maren L. Fløtre g. Velsvik, f. 1900, Aksnessætra (Øygarden), frå Åles. 30.11.1923. Tacoma, Wash. Men kanskje også ei stund Wyoming hos systera.

Ole Johansen Aksnes, f. 1898 Johangarden, Aksneset, frå Ålesund 23.2.1924. Canada. X.

Daniel T. Fløtre, f. 1904, Aksnessætra (Øygarden), frå Ålesund 23.2.1924. Vancouver,+ kanskje Wallace, Shoeshone, Idaho

9 utvandra

2 heimvende

22,2 % heim til Norge.

Spreidde reisemål for Innselsetbygda. Litt tynt talmateriale for å seie om noko område peika seg ut.

Av dei 9 finn me alt frå Johannesburg i Sør-Afrika til Yellowstone Wyoming. Alberta i Canada til  Tacoma, Washington, Vancouver British Colombia og Wallace i Idaho. Mest merkverdig er den unike spreidinga.

Indre Dalsfjord

Hans Jonss. Wasbakke, f. 1848, Jogarden, Vassb., frå Volda 3.6.1872. Hamn Quebec.  Amerika

(Frans) Rasmus Mortensen Ommelfot, f. 1855, Marting., Ind. Åm., frå Bergen 18.5.1880. Norden, Polk, Minnesota.

Martin Rasmuss., f. 1825, Ellingsg., Steinsv. + Marting., Ind. Åm., frå Ålesund 13.4.1892.  Minnesota. X.

Anne M. P. Olsd. G. Berrisford, f. 1874, Åmelfotsætra, frå Bergen 27.8.1892. Duluth, Minnesota.

Knut A. Olsen Aamelfot, f. 1867, Jogarden, Ind. Åm., frå Ålesund 13.4.1892. Minnesota

Mathias J. Olsen Amelfod, f. 1872, Jogarden, Ind. Åm., frå Ålesund 27.4.1898 . Minnesota

Rasmus J. O. Aamelfot, f. 1882, Perag., Yt. Åmelf., frå Volda 10.4.1902. Ulvestad, Oregon. +Troy, Kansas. + Jackson, Oregon X.

Hans P. Peders. Steinsvik, f. 1883, Metteg., Steinsvika, frå Norge mars 1906. Carbonado + Tacoma, Washington. + Multnomah, Oregon

Ole M. H. Vassbakke, f. 1889, Hansg.,Vassb., frå Ålesund 10.5.1910. Montreal, Quebec. X.

Rasmus K. K. Aamelfot, f. 1887, Sam.g., Yt. Åm. + Insteb., Yt. Dale, frå Å. 21.4.1910. Portland, Oregon. X.

Peder Severin Ommel, f. 1889, Perag., Yt. Åm, frå Ålesund 21.4.1910. Hamn Quebec Ulvestad, Oregon.  + Hoston, Kansas. + East hampton, Middlesex, Conecticut.

Per S. R. Steinsvik, f. 1889, Ellingsgarden, Steinsvika, frå Åles. 10.5.1910.  Mål Fort William, Canada. Busett seinare Everett Washington. Død Seattle, Washington.

Kristoffer J. Rinde, f. 1881, Jøsok, Herøy, seinare Jostranda etter USA, frå Åles. 31.1.1924.  Tacoma, Washington. X.

Benjamin A. A. Nordal, f. 1894, Syvde, seinare Sivertg., Mårstøylen, frå Chr.iania. 7.8.1920. Mål : Wolf Point, Montana, + Seattle; Washington.

Johanne R. Olsd. Aamelfot, f. 1896, Perag, Yt. Åm., frå Ålesund 20.11.1916. Mål: Troy Kansas

Kanutte G. (Kanna) R. Nordal g. Hofgard, f. 1922, Jog., Ind. Åm., frå South. 4.11.1948.  Mål: Seattle, Washington, + Busett Iowa, USA

 Arne R. Nordal, f. 1926, Jog. Ind. Åm, frå South. 19.nov. 1948. Busett Seattle. Kanskje også San Francisco, Cal..

Severine O. J. Aamelfot g. Nordal, f. 1892, Jog., Ind. Åm., frå Norge aug. 1954. Seattle, Washington.

Rasmus K. A. Nordal, f. 1886, Syvde + Jog., Ind. Åm. + Ålesund, frå Ålesund 31.3.1910 +, frå Norge aug. 1954. Montana + Seattle, Washington.

19 utvandra

5 heimvende

26,3 % heim til Norge.

Utvandringa frå Indre Dalsfjord fordelte på registrerte statar dei reiste til

Washington 10

Minnesota 5

Oregon 5

Kansas 3

Montana 2

Connecticut 1

Iowa 1

California 1

Quebec, Canada 1

Ontario, Canada 1

Amerika 1

Viss nokon stat peikar seg ut for dei frå Indre Dalsfjord må det vere Washington. Om lag ein tredel av registreringane er gjort der. Eit trekk som viser seg er at Minnesota og Oregon var dei to statane der dei fyrste reiste til. Seinare kom Washington inn i bildet. Verken British Columbia eller California var viktig for dei frå Indre Dalsfjord dvs. Åmelfoten og Steinsvika

Av stader innanfor dei ulike statane som har flest registreingar finn me  Seattle i Washington som peikar seg ut med 6 registreringar. Elles er det ingen stader som har fleire enn 2 registreringar slik som Ulvestad, Oregon med 2 registrerte og Troy, Kansas

Dalsbygda

Ole Dahle, f. 1853, Pergarden, Indre Dale, Dalsb., frå Norge 1880 eller 1881. Minneapolis, + farm island, + Starbuck Village, Minnesota, + Shell Creek, Madison, Nebraska.

Zakarias N. Brune, f. 1858, Brunene, Dalsb., frå Bergen 6.5.1881. Polk County, Minnesota + Fort Williams, Canada

Jon Britanus Hjelle, f. 1858, Nedste Hjellane, Dalsb., frå Bergen 3.3.1882. Fargo, Nord Dakota

Malene Karoline Eidseth, f. 1865, Øvsteg., Eisset, Dalsb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, + Pietermaritzburg, Sør-Afrika, + England

Peder N. Andreass. Dahle, f. 1856, Perg., Indre Dale, Dalsb., frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Johannesburg, Sør-Afrika.

Peder Pederss. Brune, f. 1835, Danielg, Helset, Bj.dalen + Sjursg. Brun., frå Å. 14.7.1882. Marburg, Natal + Delgoa Bay, noverande Mosambik

Ole J. Brune, f. 1873, Sjursg. Brunene, frå Ålesund 14.7.1882. Marburg + Johannesburg.

Marte Larsd. Lillebø g. Bjørkelund, f. 1847, Abelg., Dalsb.+Nedre Mork, frå Å. 14.7.1882. Marburg + johannesburg, Sør Afrika

Ragnhild S. N. Lillebø g. Løndal f. 1854, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, Sør-Afrika

Marta Nikoline Løndal g. Carlson f. 1878, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Åles. 14.7.1882. Marburg, Sør-Afrika

Ole Knutss. Hjelle, f. 1855, Nedste Hjellane, Dalsb., frå Bergen 9.5.1884. Amerika. X.

Anne E. Nilsd. Lillebø f. 1862, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Bergen 13.8.1886. Norman County Minnesota.

Rasmus A. K. K. Eidset, f. 1863, Nedsteg., Eisset, Dalsb., frå Bergen 18.10.1886. Marinette, Wisconsin.

Ole M. O.  Brune , f. 1866, Brunene, Dalsb. frå Bergen 6.5.1887.  Cloquet Village, Carlton, Minnesota.

Marte Nilsd. g. Folkestad, f. 1850, Øvsteg. Dalslisjeb., frå Bergen 20.4.1888. X. Gary, Minnesota.

Ole K. O. Folkestad, f.1844, Folkestad, seinare Øvsteg. Dalslisjeb, frå Bergen 20.4.1888. Minnesota.X.

Kristine Nikoline Olsd. Folkestad f. 1879, Øvsteg. Dalsb, frå Bergen 20.4.1888. Minnesota. X.

Abelone Eline Olsd. Folkestad f.1882, Øvsteg. Dalsb, frå Brg. 20.4.1888. Minnesota. X

Larsine Oluffa Olsd. Folkestad, f. 1884, Øvsteg. Dalsb., frå Brg. 20.4.1888. Minnesota. X

Abel J. O. Eidseth, f. 1867, Øvsteg., Eisset, Dalsb., estimert utv. 1890. Durban, KZ Natal, X.

Knut O. Knutsen Eidset, f. 1867, Nedsteg., Eisset, Dalsb., estimert utvandra 1890, Amerika.

Knut A. Olsen Lillebø, f. 1873, Larsg. [?], Lisjeb., Dalsb, frå Åles. 12.4.1894. Minnesota

Knut O. Brune, f. 1864, Brunene, Dalsb, frå Bergen 16.9.1895. Mobile, Alabama.Fort William, Fort Arthur,, Tunder Bay, Ontario, Canada

Nikoline Marte Brune, f. 1870, Brunene, Dalsb., frå Bergen 16.9.1895.  Mobile, Alabama X ??.

Randine (Dina) M. J. Hesteflot g. Brune, f. 1870, Hestefl, frå Bergen 16.9.1895. Mobile, Alabama, + Fort William, Ontario. X.

Torvald Brune, f. 1893, Rouen, Frankr., + Volda,  frå Bergen 16.9.1895. Fort William, Ontario

Johannes (Jan) Brune, f. 1895, Rouen, Frankrike, frå Bergen 16.9.1895. Fort William, Ont. X.

Johannes A. Brune, f. 1873, Brunene, Dalsb., estimert utv. 1895. Sør-Afrika. X.

Peder E. J. Hesteflot, f. 1874, Hestefl., Dalsb., frå Åles. 23.4.1896. Mobile, Alabama + New Orleans

Olave H. Brune g. Dahle, f. 1875, Brunene, Dalsb., frå Noreg 1899. Cloquet + Aitkin, Minnesota.

Johannes A. K. (John) Dahle, f. 1870, Ytsteb., Yt. Dale, Dalsb., frå Norge 1899. Cloquet + Aitkin, Minnesota.

Knut A. Rasmuss. Eidset, f. 1842, Nedsteg., Eisset, Dalsb., frå Åles. 5.12.1901. Chicago. X.

Sivert T. O. Brune, f. 1882, Brunene, + Hesteflot., Dalsb., frå Kristiania 6.6.1902. Fort Willliam + Kenora Ontario + Winnipeg, Manitoba.

Jakob A. K. Dalberg Heltne, f. 1859, Dalbergane + Heltne ,frå Åles. 25.6.1903. Durban, S-A. X.

Peder T. K. Brune, f. 1901, Kristiania, bustad Volda, frå Bergen 8.7.1904. Fort William, Ont. X?

Elias A. J. Hesteflot, f. 1881, Hestefl., seinare Jostranda, frå Åles. 6.4.1905. Canada. X.

Ole J. Anders. Rangsæter f. 1885, Rangsætra, Dalsb., frå Åles. 19.04.1906. Canada. X.

Peder A. A. Eidset, f. 1889, Øvsteg, Eisset, Dalsb., frå Ålesund 15.4.1909. Aitkin, + Crow Wing, MinnesotaX

Erik A. Anders. Rangsæter f. 1882, Rangsætra, Dalsb., frå Åles. 29.4.1909. Fort William, Ontario

Aron I. T. Nilsen, f. 1872, Bleik, Andøya, seinare Abelg, Dalsb.  Frå Liverpool 4.6.1909. Tacom Washington. X.

Sivert Martin Eidseth, f. 1892, Nedsteg. Eisset, Dalsb., frå Åles. 23.4 1910. Canada + Ohio + California. Budd mange stader sist Mendocino, California.

Peder A. Pedersen Dahle, f. 1891, Perg, Ind. Dale, Dalsb., frå Åles. 31.3.1910.  Canada.

Jon A. P. (Jonny) Dale, f. 1902, Perg., Ind. Dale, Dalsb., frå Åles. 20.4.1923. Vancouver, BC.

Ole Andreas Eliason, f. 1897, Eliasg., Rossetvikane, estimert utvandra 1925. Vancouver, BC.

Ole A. E. H. Brune, f. 1885, Sjursg. Brunene, frå Ålesund 23.2.1927. BC, Canada. X.

45 utvandra. 19 heimvende

=  ca 42% heimvende er eit høgt tal.

10 til Sør-Afrika er eit høgt tal i forhold til totalen. Alle 10 er registrert i KZ Natal. Det vil sei at omlag ¼ del (22,22%) av utvandrarane drog dit. Det viser kor viktig dette landet var som reisemål for enkelte bygder. I tillegg er minst 3 registrert i Johannesburg. Det gjeld altså 3 personar av dei 10.

16 bustadregistreringar i Minnesota. Det tyder ikkje at det er 16 personar som har budd der. Det kan vere at ein person har budd fleire stader i Minnesota. Vidare peika Fort Williams –området seg ut med 9 registreringar i Ontario. Canada elles 7 registreringar der minst 2 er i Vancouver. Mobile, Alabama har 4 registreringar. Andre statar som er registrert med 1 er: Nebraska, Nord Dakota, Wisconsin, Washington, California og Manitoba, Can.